نسخه اروپایی از نفت خام تولید شده در ساعت 500T سنگ شکن

نسخه اروپایی از نفت خام تولید شده در ساعت 500T سنگ شکن,

IPS-E-TP-740(1) - استانداردهاي نفت وگاز

9 فوریه 2010 . ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﻔﺖ اﻳﺮان. (. IPS. ) ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه دﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎي. وزارت ﻧﻔﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ. و ﮔﺎز ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ ، واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ،. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﺮآورش ﮔﺎز و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺗﻬﻴـﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﻔــﺖ،. ﺑﺮاﺳــﺎس اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺎﺑــﻞ ﻗﺒــﻮل. ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﺰﻳـﺪه ﻫـﺎﺋﻲ از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي. ﻣﺮﺟﻊ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﺑـﺎ ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم (. C8-C37. ) ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ. 1. ﺑـﻪ. 2. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ، ﻣﺨﻠـﻮط ﻗﺒـﻞ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﺑـﻪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت. 48. ﺳـﺎﻋﺖ. ﻫـﻮادﻫﻲ. ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت. ﺳﺒﻚ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨـﺎر آب (وارد ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻓـ. ﺎز ﮔـﺎز) از .. دو ﻧﺴﺨﻪ. ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺴﻦ در ﺳﺎل. 1994. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. ﺑـﺮاي. ﻣﺪل ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن در ﻫﻨﺪﺳﻪ. ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴـﺪه در. SSIIM1. از. ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و در. SSIIM2. از ﺷـﺒﻜﻪ. ﻫـﺎي. ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺷﺒﻜﻪ.


عمليات آزمايشگاهی درصنايع شيميايی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

آچار فلزی عبور کرده که اگر وسایل حفاظتي به موقع عمل نکنند و جریان برق قطع نشود، حرارت تولید شده. عایق بندي هادي .. حال در ترازو را بازکرده و از ماده مورد نظر به آرامی روی شیشه ساعت بریزید تا به جرم مورد نظر برسد، 5 .. با انجام عمليات شيميايی بر روی نفت خام، گاز طبيعی و زغال سنگ می توانيم صدها فراورده بسيار مهم و ارزشمند.


غلظت و منشأ هیدروکربن های نفتی کل (TPH) - سازمان بنادر و دریانوردی

7 سپتامبر 2015 . 21. است. مقدار نسبی. 1. برای مشخصه فوق برای هیدروکربن. های. با منشأ نفت خام، پالنکتون. ها و جلبک. ها گزارش شده است،. حال آن. که اين. مقدار برای باکتری ... هیدروکربن. های نفتی کل موجود در رسوبات بندر گناوه به. طور شديدی. آلوده. اند. زيرا هم بر اساس معیارهای تولسا و همکاران که غلظت بیشتر از. 500 pmm.


اخبار صنعت خودرو | نسخه اروپایی شورولت کوروت، یانکی متمدن - Car

شورولت کوروت در سرزمینهای قاره سبز هیچ‌گاه محبوب نبوده است. جایی که انواع اسپرت‌های انگلیسی، ایتالیایی و در صدر آن‌ها پورشه‌های آلمانی تطابق بیشتری با سلایق مردمان .


ایرنا - عسلویه؛ بهشت دوستی انسان و دریا

13 دسامبر 2016 . آن وقت است که سلیمانی با اطمینان چنین پاسخ می دهد:«مردم می گویند جنوب، گرم است و تابستان ها نمی شود به جنوب سفر کرد اما بیاید این سفر را در تابستان برای یک بار هم که شده است آزمایش کنیم. یک بار، تابستان ساعت 2 بعد از ظهر بیاید کنار دریا اما شما احساس گرما نمی کنید. اگر دقت کنید مردم جنوب در بخش های.


عمليات آزمايشگاهی درصنايع شيميايی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

آچار فلزی عبور کرده که اگر وسایل حفاظتي به موقع عمل نکنند و جریان برق قطع نشود، حرارت تولید شده. عایق بندي هادي .. حال در ترازو را بازکرده و از ماده مورد نظر به آرامی روی شیشه ساعت بریزید تا به جرم مورد نظر برسد، 5 .. با انجام عمليات شيميايی بر روی نفت خام، گاز طبيعی و زغال سنگ می توانيم صدها فراورده بسيار مهم و ارزشمند.


غلظت و منشأ هیدروکربن های نفتی کل (TPH) - سازمان بنادر و دریانوردی

7 سپتامبر 2015 . 21. است. مقدار نسبی. 1. برای مشخصه فوق برای هیدروکربن. های. با منشأ نفت خام، پالنکتون. ها و جلبک. ها گزارش شده است،. حال آن. که اين. مقدار برای باکتری ... هیدروکربن. های نفتی کل موجود در رسوبات بندر گناوه به. طور شديدی. آلوده. اند. زيرا هم بر اساس معیارهای تولسا و همکاران که غلظت بیشتر از. 500 pmm.


سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

574 مقاله ارائه شده در چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران که 24 الی 26 خرداد 1384 توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در کرمان . تغییرکدون اسیدامینه گلایسین96 به آلانین درژنEPSPS باکتریایی واتصال آن به ترادف نشانه کلروپلاستی روبیسکو به منظور تولید کلزا متحمل به علف کش گلایفوسیت


سریعترین خودروی دنیا با سرعت 1609 کیلومتر بر ساعت . - Car

15 ژوئن 2014 . با Bloodhound SSC آشنا شوید؛ خودرویی که از یک موتور جت و تعدادی راکت بهره خواهد برد تا به سرعت 1609.344 کیلومتر بر ساعت برسد و رکورد بالاترین سرعت روی زمین را به نام .


اخبار صنعت خودرو | نسخه اروپایی شورولت کوروت، یانکی متمدن - Car

شورولت کوروت در سرزمینهای قاره سبز هیچ‌گاه محبوب نبوده است. جایی که انواع اسپرت‌های انگلیسی، ایتالیایی و در صدر آن‌ها پورشه‌های آلمانی تطابق بیشتری با سلایق مردمان .


راهکارهای کاربردی برای عدم ابتلاء به سنگ کیسه صفرا/ معرفی علائم .

15 فوریه 2016 . هرچند وجود سنگ در کیسه صفرا غالبا بدون علامت است، ولی انسداد مجرای کیسه صفرا درد، التهاب و عفونت های شدید در بیمار را در پی دارد. . اشباع شدن کلسترول در مایع صفراوی منجر به تشکیل کریستال های کلسترولی شده و هسته ی اولیه ی سنگ کیسه صفرا را ایجاد می کند بنا براین با کاهش مصرف چربی های اشباع شده.


code: megom1/1/6 - سايپا

ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻣﺪﻝﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺭک ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻝ (ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻰ) ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ .. ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﭼﺮﺥﻫﺎ 0/2 100 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ.


ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ

ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻭ . ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺰﺭگ ﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ .. ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 200 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ 5 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ. ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ.


۵۰ نکته ی اساسی

تیراژ: ۵۰۰ نسخه. تهیه و چاپ شده در صربستان. فهرست. مقدمه: چطور این کتاب را بخوانیم؟....۱۰. پیش از آغاز..1. ۱۲. بخش اول. در باره ی نبرد مسالمت آمیز...۱۴. بخش دوم. سرشت، قالب ها و سرچشمه های قدرت سیاسی...۲۴. بخش سوم. ارکان پشتیبانی: قدرت چگونه خود را نشان می دهد... ۳۲. ۳۸ ..….اا. آغاز. بخش چهارم. ارزیابی توانانمندی ها و.


نسخه اروپایی از نفت خام تولید شده در ساعت 500T سنگ شکن,

خراسان | شماره :19800 | تاریخ 1397/2/1

21 آوريل 2018 . آرشیو; |; حرف مردم; |; آگهی ها; |; سفارشات; |; اشتراک; |; اوقات شرعی; |; ترحیم و تسلیت; |; پیوندها; |; نسخه موبایل; |; Publication; |; منشور اخلاقی; |; درباره ما; |; AboutUs; |; تماس با ما; |; نسخه pdf. rasad2; rasad1; آگهی; منتخب تهران. حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به «مؤسسه فرهنگی هنری خراسان» است . شرکت نوآوران.


اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و ﭘﺴﺖ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ - پسین اوز

1 -ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺸـﺪاري 2/500/000/000 رﯾﺎل 2-ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال 100/000/000 رﯾﺎل 3-اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﮐﻬﻨﻪ اوز 400/000/000رﯾﺎل 4-آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر ﺑﻪ اوز 500/000/000رﯾﺎل 5-ﺑﺎزﺳﺎزي . ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﻌﺎون اﺳـﺘﺎﻧﺪار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﻻرﺳـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ﺑﯿﺶ از 180 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات 3 درﺻﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻻرﺳـﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ 32/382/000/000 رﯾﺎل ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺑﺨﺶ اوز ﺷﺪه اﺳﺖ.


انانتیومر - انجمن علمی پژوهشی شیمی کاربردی - BLOGFA

+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ ساعت 13 توسط علیرضا طاهری | نظرات . + نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ساعت 0 توسط علیرضا طاهری | نظر بدهيد ... برای مثال در D-گلوکز در محلول گروه هیدروکسیل آزاد کربن 5 با کربن آلدئیدی 1 واکنش نموده و با تبدیل کربن اخیر به یک کربن نامتقارن، تولید دو ایزومر فضایی به نامهای a و b می.


پاویـونایـران - سازمان توسعه تجارت

1 مارس 2015 . سهم قارة اروپا نیز در بین شرکای. تجاری ایران بیش از گذشته شده است؛ عالوه بر این ایران در سال گذشته در. 45نمایشگاهتخصصی،بین المللیواختصاصیدربیشازبیستکشورجهان. مشارکت داشته یا اقدام به برگزاری نمایشگاه کرده است؛ در این نمایشگاه ها. 1596 بنگاه تولیدی، صنعتی و بازرگانی حضور داشتند؛ برپایی.


تجربیاتی براي خرید و فروش طلا | شبکه طلا و ارز

17 ا کتبر 2014 . قیمت نهایی یك قطعه طلا برابر است با وزن طلا ضربدر قیمت واحد كه قیمت واحد شامل قیمت طلای خام (مثلاً 18 عیار) به اضافه‌ی اجرت ساخت به اضافه‌ی 7 درصد سود است. دقت كنید . هر چقدر طلای ساخته شده، بتواند توسط دستگاه و به راحتی قالب‌گیری و تولید شود، نظیر النگو و زنجیر، اجرت ساخت كمتری دارد. هر قدر ظرافت.


حوزه ریاست | اخبار و رویدادها - دانشگاه تربیت مدرس

دومین نشست "نگاهی به نامزدها و برندگان جایزه ادبی گنکور" دوشنبه هفتم اسفند ماه ساعت 15 در سالن استاد شکویی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود. ... یک شرکت دانش بنیان دانشگاه موفق به تولید دشمن طبیعی برای سفیدبالک ها شده است که باید ابتدا به صورت پایلوت در بخش هایی از تهران آزمایش شود و نیاز به همکاری شهرداری تهران.


نسخه اروپایی از نفت خام تولید شده در ساعت 500T سنگ شکن,

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘ. ﻪ، و ﻫﻮاﻓﻀﺎ . -2. ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه. ﻫﺎ و. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮐﺎﻻﻫﺎي داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن در اﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺪارد اﻣﺎ رﺳﻮخ ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﺑﺮﺗـﺮ. و ﻇﻬﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻋﻤﺮان و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑـﺮق، ﻣﻌـﺪن،. ﮐﺸﺎورزي، آب و ﻫﻮا و .. ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ اول ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل. 1391. ﺗـﺪوﯾﻦ ﺷـﺪه.


رهنمود ملی تداوی معیاری برای مراکز خدمات صحی اولیۀ - ریاست عمومی امور .

18 ا کتبر 2014 . تهیه و تدارک ادویه اساسی سنگ بناء مجموعه خدمات صحی اساسی بوده در حالیکه رهنمود تداوی ستندرد یک. وسیلهء کلیدی . مطابق به ضرورت مریض مطمین بوده و تایید نماید که دوای تجویز شده مطابق به مشخصات تولید کننده های های دوایی است. لطفا ً هر .. کاهش اطراح ادرار )مثالً تولید ادرار کمتر از 500 میلی لیتر در 24 ساعت(.


ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺟﺪﻳﺪﺗﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ - پارس خودرو

ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻝ (ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻰ) ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ . ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﺣﺘﻰ ﺟﺰﺋﻰ، ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺘﺒﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺛﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ.


ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﺑﺎﻻی ﺭوﺳﺎﺯی ﻗﺸﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﻗﺸﺮ ﺯﯾﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ. ﺯﯾﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍوﻟﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﺍﺯ. ﺳ. ﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. ﺩﻫﺪ. ﺯﯾﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﻨﯽ. و ﺳﻨﮕﯽ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻨﯽ. ﺭوﺩﺧﺎﻧﻪ. ﺍی ﯾﺎ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﮐﻪ. ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ. و ﺑﺮ ﺭوی ﺑﺴﺘﺮ ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﺣﻤﻞ و ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﭘﺨﺶ و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻨﯽ ﺁﺑﭙﺎﺷﯽ. و ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﻣﯽ. ﮔﺮﺩﺩ. ﻗﺸﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺯﯾﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﻨﯽ ﻧ. ﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ.


Pre:سنگ تولید ماشین پودر در ساعت 1900T
Next:ماشین آلات آسیاب ریموند 20TPH