لی رسید تعداد دانه های ریز آسیاب

متن کامل (PDF) - مجله علوم و فنون باغبانی ایران

ﻫﺎي. ﻣﻌﺪﻧ. ﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، رو. ي و. ﻣﺲ ﻣ. ﯽ. ﺑﺎﺷ. (ﺪ. 10. ) . ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻮه ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﯽ را. ﻋﺎ. ﻣﻞ. ﻫﺎﯾﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ،. اﻧﺪازه و ﺳﻔﺘﯽ ﻣﯿﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﻠﻮغ. ﻣﯿﻮه. ،. رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﯿﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. (. 13. ) . اﻧﺪا. زه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﻮه. ﺑﻪ. ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎي. ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﭼﻪ. ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﻮه در ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ. و. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﺎﻟﺐ دوره رﺷﺪ. ﻣﯿﻮه ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. (. 27. ). ﺳﻔﺘﯽ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ.


TIME: 05:00:19 P.M.

دانه‌های قهوه ترک باید خیلی خوب آرد شوند و پودر کاملا ریز و یکدستی داشته باشند. .. این امر به دلیل آن است که در تهیه ی قهوه کیسه ای باید مقدار زیادی قهوه آسیاب شده (نسبت به چای به کار رفته در چای کیسه ای) به کار برد که از نظر اقتصادی برای تولید کنندگان این .. تقریباً نه ماه طول می کشد که میوه گیاه قهوه کاملاً رسیده شود.


اصلاحات واحد انباشت و برداشت شرکت مجتمع فولاد خراسان

این چهار نوع سنگ آهن به همراه ریز دانه های برگشتی از سرند گندله که آن نیز می باید آسیاب گردد، خوراک ورودی واحد گندله سازی فولاد خراسان را تشکیل می دهند. روش استفاده از چهار نوع سنگ آهن و . 1- ایجاد انبار مخلوط سازی در فضای جدید و نصب یک عدد استاکر و یک عدد ریکلیمر پلی و نوارنقاله ها و تجهیزات مربوطه. 2- طراحی و احداث 6 عدد مخزن.


ﮔﻴﺎه ﻛﺎﺳﻨﻲ ﭘﺎﻛﻮﺗﺎه داﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاء ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴ

در ﺑﻮﺗﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ. و. ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ. ﻣﻌﻨﻲ. دار ﻧﺒﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ. آذﻳﻦ در ﺑﻮﺗـﻪ. ، ﺗﻌـﺪاد داﻧـﻪ در ﺑﻮﺗـﻪ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد. ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ. )05/0 p<. ) ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻛﻮد. ﻫﺎي آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .. ﻛﻮد. ﻫﺎي آﻟﻲ. ، ﻣﻌﺪﻧ. ﻲ. و. زﻳﺴﺘﻲ. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاء ﻋﻤﻠﻜﺮد. داﻧﻪ. ﮔﻴﺎه ﻛﺎﺳﻨﻲ ﭘﺎﻛﻮﺗﺎه. 599. ﻣﺤﺼﻮل. اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮداﺷﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. داﻧـﻪ. در. آﺧـﺮ. ﻓﺼـﻞ. رﺷـﺪ. و. زﻣﺎﻧﻲ. ﻛﻪ. ﺑﺬور. ﮔﻴﺎه. ﻛﺎﻣﻼً. رﺳﻴﺪه. ﺑﻮدﻧﺪ.


روزئولا؛ تب و دانه های پوستی کودک - Tebyan - تبیان

تعداد بازديد : پنج شنبه 1393/03/29; تاريخ : . دانه های قرمز پوستی معمولا از قفسه سینه شروع شده و سپس در ناحیه پشت، شکم، گردن و بازوها دیده می شوند. . می شود حتما هر چند ساعت یک بار در طول شب درجه حرارت بدن کودک خود را چک نمایند و در صورت بالا رفتن تب کودک و پایین نیامدن آن (علی رغم دادن دارو)، فورا به پزشک مراجعه نمایند.


علت جوش پشت گردن و عوامل ایجاد آنها - پایگاه علمی تفریحی تیرکس

4 نوامبر 2014 . بلکه هر نقطه ای از بدن که شامل غده های ترشح کننده چربی و محل رشد موهاست ، مانند پشت، سینه و حتی شانه های افراد، می تواند دچار جوش شود. . برخی از لکها و جوش های بدن و صورت یک عارضه پوستی ناشی از گرمی مزاج یا پوست و یا سن جوانی است ، بیماری نیست و نیازمند اصلاح مزاج و اصلاح تغذیه و رسیدن به اعتدال مزاج شما.


4683 K - زراعت و اصلاح نباتات

و ای. اس. دوآ. 1387 . بررسی سیستم آوندی در محور سنبله ارقام مختلف گندم. چکیده مقاالت. دهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه .. تعداد دانه. های پر، پوک و کل. دانه درخوشه، وزن هزاردانه و عملکرد اقتصادی اندازه. گیر. ی شدند. نتایج نشان داد که تراکم بوته و. سطوح مختلف کود نیتروژن اثر بسیار معنی.


متن کامل (PDF) - مجله علوم و فنون باغبانی ایران

ﻫﺎي. ﻣﻌﺪﻧ. ﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، رو. ي و. ﻣﺲ ﻣ. ﯽ. ﺑﺎﺷ. (ﺪ. 10. ) . ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻮه ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﯽ را. ﻋﺎ. ﻣﻞ. ﻫﺎﯾﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ،. اﻧﺪازه و ﺳﻔﺘﯽ ﻣﯿﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﻠﻮغ. ﻣﯿﻮه. ،. رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﯿﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. (. 13. ) . اﻧﺪا. زه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﻮه. ﺑﻪ. ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎي. ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﭼﻪ. ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﻮه در ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ. و. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﺎﻟﺐ دوره رﺷﺪ. ﻣﯿﻮه ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. (. 27. ). ﺳﻔﺘﯽ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ.


TIME: 05:00:19 P.M.

دانه‌های قهوه ترک باید خیلی خوب آرد شوند و پودر کاملا ریز و یکدستی داشته باشند. .. این امر به دلیل آن است که در تهیه ی قهوه کیسه ای باید مقدار زیادی قهوه آسیاب شده (نسبت به چای به کار رفته در چای کیسه ای) به کار برد که از نظر اقتصادی برای تولید کنندگان این .. تقریباً نه ماه طول می کشد که میوه گیاه قهوه کاملاً رسیده شود.


روزئولا؛ تب و دانه های پوستی کودک - Tebyan - تبیان

تعداد بازديد : پنج شنبه 1393/03/29; تاريخ : . دانه های قرمز پوستی معمولا از قفسه سینه شروع شده و سپس در ناحیه پشت، شکم، گردن و بازوها دیده می شوند. . می شود حتما هر چند ساعت یک بار در طول شب درجه حرارت بدن کودک خود را چک نمایند و در صورت بالا رفتن تب کودک و پایین نیامدن آن (علی رغم دادن دارو)، فورا به پزشک مراجعه نمایند.


Hario V60 ( Pour over ) | set coffee | قهوه ست

15 سپتامبر 2016 . قهوه برشته ملایم-متوسط (ترجیحا دانه . هنگام دم . برای کسب بهترین نتیجه در زمان دم کردن دانه های قهوه را آسیاب کنید و درجه آسیاب مناسب متوسط ( Medium ) می باشد . نسبت قهوه به . سعی کنید این فرایند را به گونه ای انجام دهید که زمانیکه ترازو عدد سیصد گرم را نشان میدهد تایمر به عدد دو دقیقه رسیده باشد . سعی کنید.


Lahzehnama | جوش های ریز و مرموز روی بدن فرزندان شما - لحظه نما

12 ژانويه 2015 . هر روز با حوصله به نوزادتان رسیدگی می کنید اما ناگهان یک روز می بینید که روی گونه های نرم و لطیفش جوش های بسیار ریز قرمزی جا خوش کرده است. . البته نظریه ای نیز وجود دارد که براساس آن گفته می شود میکروب هایی که از طریق دهانی یا مدفوعی به بدن شیرخوار یا کودک وارد شده اند ، ممکن است سیستم ایمنی را به شکل.


علت جوش پشت گردن و عوامل ایجاد آنها - پایگاه علمی تفریحی تیرکس

4 نوامبر 2014 . بلکه هر نقطه ای از بدن که شامل غده های ترشح کننده چربی و محل رشد موهاست ، مانند پشت، سینه و حتی شانه های افراد، می تواند دچار جوش شود. . برخی از لکها و جوش های بدن و صورت یک عارضه پوستی ناشی از گرمی مزاج یا پوست و یا سن جوانی است ، بیماری نیست و نیازمند اصلاح مزاج و اصلاح تغذیه و رسیدن به اعتدال مزاج شما.


رقم آرمان می نخود د نی پروتئ زان ی عملکرد و م ی بر عملکرد و اجزا ی لی تکم

بیشترین درصد پروتئین در آبیاری تکمیلی در مرحله کاشت به دست آمد، همچنین در تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و ... ها با غلظت. های مختلف تنظیم کننده. های رشد گیاهی کامال مرتبط بود به. طوریکه کالوس. ها متراکم با. طیف رنگی از سفید تا قهوه. ای مشاهده شد .ند. وزن تر و خشک کالوس. 6 .. خشک شد، سپس نمونه ها کامالْ آسیاب شده و.


لی رسید تعداد دانه های ریز آسیاب,

تخم کتان: ماده ای برای تنظیم قندخون - آی دونه

تخم کتان،دانه های روغنی،خواص دانه ها، . اگر از این دانه ها استفاده نکرده اید شاید زمان آن رسیده که به فکر مصرف آن ها نیز باشید. ارزش تخم کتان می توانید این دانه ها را به صورت درسته یا آسیاب شده تهیه کنید. . لیگنان های موجود در این دانه های ریز زمانی که به صورت آسیاب شده هستند به خوبی جذب بدن می شود. در عوض دانه های کامل به راحتی از.


مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

1 مه 2013 . ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هﺎﯼ ﺑﺘﻦ ﺁرﻣﻪ. ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ. : دﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن page1 of 1. Instruction. 2007/07/21 fileF:\Moghararat melli\Books\Mabhas .. هـﺎﯼ ﺁب. ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن، ﻧﻮع و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﻨﮓ. داﻧﻪ. هﺎ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد زﯾـﺎن ﺁور در ﻣـﻮاد ﺗﺸﮑﻴـﻞ دهﻨـﺪﻩ ﺑﺘـﻦ، ﻧﺴﺒـﺖ هـﺎﯼ. اﺧﺘﻼط، ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﺨﺘﻦ و ﺟﺎدادن ﺑﺘﻦ، ﻋﻤﻞ ﺁوردن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺘﻦ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﺘـﻦ و.


اصل مقاله (543 K)

31 ا کتبر 2012 . ﻫﺎي. ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ. ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ. 50. ﺳﺎﻋﺖ درون آﺳﻴﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي ﺳﻴﺎره. اي و ﺗﺤﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮔﺎز آرﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي. ﭘﻮدر. ﻫﺎ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮرف ﺷﺪن واﻳﺠﺎد ﻓﺎزﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از .. ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ . ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺳــﻌﻲ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﻛﻨﺘــﺮل ﻓﺮآﻳﻨــﺪ. ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ دار. NiTi. از ﻓﺎز آﻣﻮرف ﺣﺎﺻـﻞ. از آﻟﻴﺎژﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ داﻧﻪ. ﻫـﺎي. NiTi.


سویا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

میزان پروتئین سویا دو برابر سایر دانه‌های روغنی است اما درصد روغن آن از سایر دانه‌های روغنی رایج کمتر است. . آرد سویا آردی است حاوی پروتئین و کمی کربوهیدرات، که از آسیاب کردن دانه خشک سویا به دست می‌آید. مواد مغذی موجود در یک . در گیاهان با فرم محدود گل‌ها در ابتدای گره‌های فوقانی به ظهور رسیده و به طرف پایین ادامه می‌یابد. در ارقام.


اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ

25 فوریه 2015 . ﺎژ آﻧﺪاﻳﺰ ﻛﺮدن، دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در رﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آن. ﻫﺎﺳـﺖ . اﻳـﻦ دو. ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ آﻧﺪاﻳﺰ ﻛﺮدن، ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻪ زده ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓـﺖ . ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻣـﺎن،. ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ا. ﺷﺎره ﺷﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﺪاﻳﺰ ﻛﺮدن در وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺛﺎﺑـﺖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ و دﻳﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ. 10. وﻟﺖ اﻣﻜﺎن.


‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - پوست

برای کم کردن اثر لک های سفید و روشن پوست دو عدد دو عدد نخود را در شیر بخیسانید بهتر است نخود ها را بکوبید سپس آنرا از شب بگذارید تا صبح خوب خیس بخورد. صبح روز بعد آنرا ... یک خمیر از دانه‌های آسیاب شده شنبلیله و آب تهیه کنید و آن را هر شب به مدت۵ الی ۱۰ دقیقه روی پوست خود قرار دهید و سپس با آب گرم بشویید. دو قاشق.


1393 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2 ي ﺷﻤﺎره ﻮم ﺳ ﺟﻠﺪ

4 فوریه 2012 . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1393. 7. ﺗﻮزﻳﻊ ذرات ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه در زﻣﻴﻨﻪ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه آن. ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﻴﺎب ﻧﺸﺪه، اﺛﺮ ﻣﻮﺛﺮ آﺳﻴﺎﻛﺎري. و ﭘﻴﺶ ﻓﻌﺎل. ﺳﺎزي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﺣـﺎوي آﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ. درﺷﺖ داﻧﻪ و رﻳﺰ داﻧﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن آﺳﻴﺎب ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي آﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ رﻳـﺰ داﻧـﻪ ﺑﻮﺟـﻮد. آﻣﺪه اﺳﺖ . آﻧﺎﻟﻴﺰ.


راهنمای سایز قهوه آسیاب شده ، یک دست بودن و طعم | فروشگاه اینترنتی .

19 دسامبر 2017 . علاوه بر این، از هر آسیاب قهوه ای که استفاده کنید یک دست نبودن دانه های پودر شده ممکن است مساله ساز باشد. اگر قهوه شما حاوی ترکیبی از دانه های درشت و ریز باشد (به ترتیب شن مانند و ریز)، عصاره گیری آنها نرخ متفاوتی خواهد داشت. معمولا قهوه آسیاب شده با سایز بزرگ تر کمتر عصاره گیری شده و دانه های کوچک تر بیش.


رولت شکلاتی - Spoon-feed Baking

20 آوريل 2016 . تخم مرغ. چهار عدد . کرم لای رولت حتما خامه نیست ومی شه ازانواع کاستارد خونگی، باترکریم، کرم لیمویی، انواع مارمالاد و کرم های شکلاتی استفاده کرد. رولت اسم های مختلفی داره، در .. اگر شکر دانه ریز در دسترس ندارید، شکر رو در آسیاب برقی یا غذاساز بریزید و به اندازه سه ثانیه پالس کنید. بعد از اندازه گیری و آسیاب.


سیمان تیپ 3 - ResearchGate

اندازه دانه های گچ. نود و نه و نیم درصد ذرات گچ باید ریزتر از 0.2میلیمتر باشد. 43. علل ترک خوردن گچ کاری. اگر گچ کافی برای تولید ملات اولیه به کار نرود انبساط کافی .. آسیاب کردن کلینکر. کلینکر پس از خروج از کوره سرد شده و پس از افزودن 2 درصد سنگ گچ به کمک آسیابهای ساچمه ای خرد می گردد. پس از آسیاب شدن سیمان پرتلند.


1-معجون سیاه دانه و عسل Mixture of Nigella Sativa and honey | درخت .

15 ژانويه 2015 . ۳-سیاه دانه لازم است بلافاصله پس از آسیاب شدن با عسل مخلوط شود وگرنه تحت تاثیر هوا خواص مفید آن تغییر یافته و کاهش می یابد ،. ۴- هر روز صبح و . گل ‌های سیاه دانه منفرد و به رنگ آبی یا سفید است.دانه این گیاه . سیاه دانه مصونیت بدن را در مقابل امراض زیاد می‌کند و تعداد گلبول ‌سفید دفاعی بدن را افزایش می‌دهد.


Pre:هنگامی که تولید 1100 تن یک ایستگاه سنگ شکن ثابت
Next:ایستگاه اختلاط ماسه